Nowy program AZT!

Jeszcze lepiej dostosowany do Państwa oczekiwań!

 • unikalny kompleksowy program edukacyjny
 • interaktywne podejście do warsztatów
 • 13 modułów
 • ponad 25 warsztatów praktycznych wykorzystujących przygotowane narzędzia
 • 6 zjazdów Pt-Nd
 • zajęcia prowadzą praktycy zarządzania technicznego oraz eksperci branżowi  

 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis programu. Nasza Akademia to mnóstwo pracy warsztatowej, pracy z case studies, wymiany doświadczeń oraz poznawania nowoczesnych narzędzi. Zapraszamy!

Szczegóły programu:

Moduł 1. Zarządzanie operacyjne i rola Managera w firmie. Podstawy nowoczesnego Zarządzania Technicznego i UR

Wymiar czasowy modułu: 2d

 • Organizacja operacyjna przedsiębiorstw – główne funkcje operacyjne firm produkcyjnych, wydobywczych, transportowych
 • Kim jest Manager (Techniczny i nie tylko) w firmie? Kim jest dobry lider?
 • Jak oceniani są Managerowie w nowoczesnych organizacjach?
 • Język Managera – słownik pojęć Managera w przemyśle
 • Zarządzanie przez cele i ryzyko – SMART-R
 • Budowanie autorytetu Managera
 • Postawa asertywna Managera, a jego umiejętności współpracy
 • Strategia operacyjna przedsiębiorstw
 • Integracja strategii operacyjnej ze strategią biznesową
 • Nowoczesne metodologie optymalizacji operacyjnej:
  • Lean Manufacturing
  • SixSigma
  • Inne
 • Definicja zarządzania majątkiem technicznym / infrastrukturą techniczną – Professional Asset Management
 • Strategia zarządzania technicznego
  • Zakres strategii
  • Cele strategiczne w zarządzaniu technicznym
  • Wizja i misja w zarządzaniu technicznym
  • Taktyka w zarządzaniu technicznym
 • Zakres obowiązków Managera technicznego
 • Wprowadzenie do nowoczesnego ujęcia zarządzania technicznego oraz wykorzystywanych metodologii:
  • Zarządzanie majątkiem według PAS-55 oraz ISO 55000
  • Kompleksowe utrzymanie ruchu produkcyjnego – Total Productive Maintenance
  • Odchudzone zarządzanie majątkiem – Lean Asset Management oraz Lean Maintenance
  • Wczesne zarządzanie majątkiem – Early Equipment Management
  • Utrzymanie zorientowane na niezawodność – Reliability Centered Maintenance
  • Przykłady metodologii autorskich
 • Systemy zarządzania UR:
  • Modele organizacyjne w Utrzymaniu Ruchu
  • Role i stanowiska w Utrzymaniu Ruchu
  • Praktyki organizacyjne najbardziej efektywnych firm na świecie – omówienie przykładów i praktyczne uwagi

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Opracowanie strategii dla zarządzania technicznego
 • Analiza case studies
 • Budowanie planu wdrożenia strategii w życie
 • Identyfikacja kluczowych cech Managera
 • Lean Game – gra symulacyjna polegająca na zastosowaniu metod Lean
 • Przykłady zastosowania analiz techniczno-ekonomicznej
 • Analiza przykładowych wartości wskaźników KPIs dla zarządzania technicznego

Moduł 2. Mierzenie i analiza efektywności – KPIs w zarządzaniu technicznym i utrzymaniu ruchu

Wymiar czasowy modułu: 2d

 • Efektywność i skuteczność – co jest istotne dla Managera Technicznego
 • Teoria i praktyka pomiaru efektywności operacyjnej
 • Definiowanie wskaźników KPIs dla zarządzania technicznego
 • Przegląd wskaźników używanych w firmach – cel stosowania, pożądane zakresy, sposoby analizy
 • Kick-off projektu wdrażania systemu mierzenia efektywności w UR
 • Opracowywanie raportów z wynikami KPIs
 • Interpretacja wyników mierzenia efektywności z rzeczywistych case studies
 • Opracowywanie decyzji strategicznych i operacyjnych na podstawie wyników KPIs
 • Benchmarking w zarządzaniu technicznym – źródła danych, zasady stosowania, przykłady porównań

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in.:

 • Definiowanie KPIs na potrzeby zarządzania technicznego w swojej organizacji
 • Analiza rzeczywistych case studies – wyników z pomiaru efektywności zarządzania technicznego
 • Wielowymiarowa analiza efektywności

Moduł 3. Prawo dla managerów technicznych i utrzymania ruchu

Wymiar czasowy modułu: 1d

 • Podstawowe akty prawne dotyczące zarządzania technicznego
 • Eksploatacja maszyn w ujęciu prawnym
 • Eksploatacja nieruchomości w ujęciu prawnym
 • Podstawowe dokumenty wymagane przez prawo
 • Praktyczne aspekty prawa pracy
 • Wymagania prawne i normatywne w inwestycjach i eksploatacji
 • Zagrożenia prawne dla inżynierów, specjalistów i managerów
 • Zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe w świetle prawa

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Analiza szans i zagrożeń płynących z umów
 • Analiza case studies
 • Analiza jakości dokumentów eksploatacyjnych wymaganych przez prawo

Moduł 4. Wdrażanie i doskonalenie prewencyjnego utrzymania ruchu

Wymiar czasowy modułu: 2d

 • Mapa wdrażania prewencyjnego UR w firmie
 • Utrzymanie planowo-zapobiegawcze – Planned Maintenance
 • Planowe UR:
  • Strategia eksploatacyjna planowo-zapobiegawcza
  • Opracowywanie planów prewencyjnych
  • Przykłady dokumentacji panów prewencyjnych
  • Metody opracowywania planów UR
  • Dedykowanie kadry technicznej do realizacji planów prewencyjnych
 • Planowanie i harmonogramowanie działań UR
 • Rozliczanie planów prewencyjnych
 • Utrzymanie na podstawie stanu technicznego – Condition Based Maintenance (CBM):
  • Monitorowanie stanu technicznego – metody, narzędzia i praktyczne uwagi
  • Przegląd modeli diagnostycznych – diagnostyka w praktyce
  • Predykcyjne UR – Predictive Maintenance
  • Przygotowanie kadry technicznej do realizacji Predictive Maintenance
  • Omówienie wybranych przykładów utrzymania predykcyjnego
 • Dobór metod prewencyjnych – czyli jak efektywnie utrzymywać moje maszyny i systemy?
  • Struktura maszyn oraz systemów technicznych – typy struktur
  • Znaczenie właściwego doboru metod prewencyjnych
  • Algorytm doboru metod prewencyjnych
 • Analiza krytyczności maszyn i systemów – metody
  • Realizacja analizy krytyczności w praktyce
 • Podejmowanie decyzji eksploatacyjnych na podstawie danych niezawodnościowych
 • Przygotowanie pracowników technicznych do realizowania wybranych analiz przyczynowo-skutkowych – RCFA
 • Dystrybucja odpowiedzialności w systemie prewencyjnego UR

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Opracowywanie narzędzia do analizy krytyczności
 • Analiza krytyczności maszyn i systemów technicznych
 • Opracowywanie planów prewencyjnych
 • Planowanie wdrożenia prewencyjnego UR

Moduł 5. Niezawodność i ryzyko w technice

Wymiar czasowy modułu: 1d

 • Wprowadzenie do nowoczesnego utrzymania ruchu i analiz niezawodnościowych
 • Analiza biznesowa dla niezawodności – niezawodność czy oszczędności?
 • Wyznaczanie celów niezawodnościowych w firmie
 • Rozróżnienie analiz jakościowych i ilościowych
 • Analiza RCM – Reliability Centered Maintenance – wprowadzenie
 • RCM – omówienie na przykładach
 • Analizy RCFA – analiza przyczyn źródłowych awarii – przegląd
 • Analizy RCFA – przyczyn źródłowych awarii – m.in. 5Why, FTA, STEP, Fish bone
 • Analiza RCFA z użyciem wybranych metod
 • Ilościowe analizy ilościowe (m.in. analiza Weibulla, analiza RBD i RAM)
 • Wykorzystanie danych na potrzeby niezawodnościowe
 • Zbieranie danych na potrzeby niezawodności
 • Optymalizacja wykorzystania CMMS/EAM
 • Inżynier niezawodności – rola, zakres obowiązków, zwrot z zatrudnienia
 • Metody analizy i zarządzania ryzykiem w eksploatacji

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Analiza przyczyn źródłowych
 • Warsztaty z wykorzystaniem oprogramowania do analiz niezawodnościowych

Moduł 6. Zarządzanie projektami organizacyjnymi, remontowymi i inwestycyjnymi

Wymiar czasowy modułu: 2d

 • Podstawy zarządzania projektami
 • Przegląd metodologii w zarządzaniu projektami:
  • Scrum Master
  • PMBOK
  • PRINCE2
  • Ten Step
  • Inne
 • Opracowywanie planu projektu
 • Integracja zasobów inżynierskich, managerskich i wykonawczych
 • Podstawowe obliczenia w metodologiach projektowych
 • Efektywność planowania
 • Efektywność wykorzystania budżetu
 • Zarządzanie budżetem na etapie realizacji
 • Szacowanie zasobów dla projektu
 • Crashing w projektach
 • Stosunek nakładów planowania do realizacji
 • Ewaluacja i zamknięcie projektów

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Budowanie planu projektu z użyciem oprogramowania MS Project
 • Optymalizacja czasu trwania projektu
 • Obliczanie i analiza efektywności projektu w trakcie jego trwania

Moduł 7. Logistyka i zaopatrzenie w technice

Wymiar czasowy modułu: 2d

 • Wprowadzenie do zarządzania magazynem technicznym i łańcuchem zaopatrzenia w utrzymaniu ruchu
 • Magazyn techniczny i jego specyfika
 • Procesy w zaopatrzeniu technicznym
 • Struktury organizacyjne i pozycjonowanie zakupów inżynieryjnych w organizacji – nowoczesne trend
 • Strategiczne zarządzanie sourcingiem
 • Kluczowe miary (KPIs) dla łańcucha dostaw i magazynu technicznego
 • Analizy stosowane w zaopatrzeniu technicznym i zarządzaniu magazynem technicznym
  analiza ABC
  analiza HML
  analiza VED
  analiza FSN
 • Analiza efektywności dla magazynu technicznego
 • Analiza Pareto
 • Magazyny konsygnacyjne w praktyce
 • Doskonalenie magazynu i łańcucha zaopatrzenia
 • Ustalanie wiodącej strategii dla łańcucha zaopatrzenia technicznego
 • Automatyzacja procesów w zaopatrzeniu
 • Wykorzystanie procedury MRP w zaopatrzeniu technicznym
 • Tworzenie grup i podgrup materiałowych
 • Rola Inżynierów UR w zarządzaniu częściami zamiennymi
 • Metody obliczania stanów minimalnych i maksymalnych dla materiałów i części zamiennych
 • Proces standaryzacji części zamiennych i środków eksploatacyjnych
 • Warianty organizacji magazynu technicznego

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Opracowanie rankingu krytyczności części zamiennych
 • Obliczanie stanów minimalnych i punktu ponownego zamówienia dla materiałów i części zamiennych
 • Obliczanie EOQ i zastosowanie tego parametru w praktyce
 • Analiza wpływu parametrów logistycznych części zamiennych na wartość magazynu technicznego
 • Planowanie projektu doskonalenia w magazynie technicznym
 •  Ustalanie KPIs dla magazynu technicznego i zaopatrzenia UR
 •  Wykorzystanie CMMS w zarządzaniu łańcuchem zaopatrzenia technicznego

Moduł 8. Zarządzanie zasobami ludzkimi  – moduł odświeżony

Wymiar czasowy modułu: 2d

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w technice
 • Role i stanowiska w zarządzaniu technicznym
 • Różnice kulturowe – zatrudnienie obcokrajowców. Jak efektywnie zarządzać obcokrajowcami
 • Rodzaje struktur organizacyjnych, wady i zalety poszczególnych rodzajów struktur
 • Efektywność organizacji w praktyce
 • Metody szacowania etatyzacji
 • Optymalizacja struktur organizacyjnych i etatyzacji
 • Organizacje oparte o procesy
 • Projektowanie ścieżek awansu
 • Awans pionowy i poziomy w strukturach organizacyjnych
 • Ocena kompetencji pracowników
 • Ocena luk kompetencyjnych
 • Wyznaczanie kompetencji krytycznych w zarządzaniu technicznym
 • Zarządzanie wiedzą w organizacjach
 • Outsourcing Utrzymania Ruchu – m.in. motywowanie pracowników outsourcingowych, uwagi praktyczne, zasady wdrażania outsourcingu UR, zarządzanie podwykonawcami

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in:

 • Jak zarządzać pracownikami w zakresie zmian
 • Gry strategiczne
 • Prowadzenie efektywnych zebrań i spotkań
 • Projektowanie struktury organizacyjnej dla działu technicznego / utrzymania ruchu
 • Analiza opłacalności outsourcingu
 • Ocena kompetencji pracowników

Moduł 9. Zarządzanie zmianą w organizacji

Wymiar czasowy modułu: 1d

 • Wprowadzenie do nowoczesnego zarządzania zmianami – jak skrócić czas zmian i utrwalić rezultaty?
 • Krótkie przykłady modeli zarządzania zmianami:
  • 8 kroków Kottera
  • Model Lewina
  • Model 7S
  • Trójkąt zmiany – The change triangle
  • co z nich możemy wykorzystać?
 • Zarządzanie zmianą w praktyce – cel, metoda, narzędzie, wdrożenie, możliwe problemy
 • Dlaczego wiele zmian upada?
 • Różnice pomiędzy zmianą kulturową, a procesową – jak podchodzić do każdej z nich, a jak do obu naraz?
 • Narzędzia „twarde” w zarządzaniu zmianami
 • Narzędzia „miękkie” w zarządzaniu zmianami
 • Przykłady trudnych zmian w organizacjach technicznych
 • Modelowanie zmiany
 • Stabilizacja zmiany w organizacjach

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in.:

 • Opracowanie głównych założeń dla modelu zarządzania zmianą w Państwa organizacji
 • Wybór typu zmiany i postępowania dla przykładowych celów
 • Wykorzystanie narzędzi miękkich i twardych w praktyce

Moduł 10. Systemy informatyczne w zarządzaniu technicznym

Wymiar czasowy modułu: 1d

 • Wprowadzenie do CMMS/EAM – przegląd rozwiązań
 • Wprowadzenie do ERP
 • CMMS/EAM – definicja
 • Możliwości systemów CMMS
 • Dostępne rozwiązania – Polska, a zagranica
 • Funkcje CMMS/EAM – specyfikacja zapotrzebowania
 • Jakie korzyści chce osiągnąć nasza organizacja z użyciem systemy IT?
 • Rodzaje licencji oprogramowania
 • Określenie grupy potencjalnych dostawców
 • Negocjacje z oferentami
 • Porównywanie zestawień ofertowych – przykłady narzędzi
 • Opracowywanie zamówienia i planowanie projektu wdrożenia systemu IT
 • Zwiększanie świadomości przyszłych użytkowników – jak pokonać opór pracowników?
 • Jak poprawnie zintegrować CMMS/EAM z funkcjonującymi systemami?
 • Dobór rozwiązań sprzętowych
 • Raportowanie z systemów CMMS/EAM oraz ERP
 • Narzędzia tworzenia raportów
 • Hurtownie danych – podstawy funkcjonalności

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in.:

 • Praca w kilku systemach CMMS/EAM
 • Generowanie raportów z systemów CMMS/EAM
 • Planowanie wdrożenia lub usprawnienia CMMS/EAM

Moduł 11. Standaryzacja procesów w obszarze UR i zarządzania technicznego

Wymiar czasowy modułu:1d

 • Procesy biznesowe w firmie – wprowadzenie
 • Charakterystyka procesu biznesowego
 • Identyfikacja procesów w praktyce
 • Mapowanie procesów – wprowadzenie
 • Cel stosowania map procesów w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • Odpowiedzialność w procesach, typy odpowiedzialności
 • Macierze RACI
 • Notacja BPMN – wprowadzenie
 • Dobre praktyki związane z BPMN i mapowaniem procesów
 • Optymalizacja procesów
 • Cele optymalizacji
 • Metody optymalizacji procesów

Liczne warsztaty praktyczne w tym module, m.in.:

 • Mapowanie kluczowych procesów w utrzymaniu ruchu i produkcji
 • Obliczanie efektywności procesów i ich optymalizacja
 • Praktyczna analiza odpowiedzialności w procesach z użyciem macierzy RACI

Moduł 12. Standaryzacja procesów w obszarze UR i zarządzania technicznego

Partner merytoryczny Modułu 12: elokon-logo

Wymiar czasowy modułu: 1d

 • Ogólne zasady kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn
 • Wymagania prawne – problemy interpretacyjne i wdrożeniowe dyrektyw europejskich (2006/42/WE i 2009/104/WE) oraz polskich ustaw i rozporządzeń
 • Proces oceny ryzyka jako narzędzia projektowania nowych i wartościowania stanu bezpieczeństwa starych maszyn
 • Metody identyfikacji zagrożeń (RCA, PHA, If-What, FMEA, HAZOP…)
 • Metody jakościowe i ilościowe szacowania ryzyka (WPR-ELOKON, ETA, FTA, Risc Score, JSA, grafy, kalkulatory…)
 • Ewaluacja i kryteria akceptowalności ryzyka
 • Zasady bezpieczeństwa kompleksowego przy redukcji ryzyka – środki techniczne, proceduralne i behawioralne
 • Triada redukcji ryzyka: konstrukcja wewnętrznie bezpieczna – techniczne środki ochronne – informowanie i ostrzeganie
 • Specyficzne zasady bezpieczeństwa SUR – technika i procedury (LOTO)
 • Jak bezpiecznie ingerować w maszyny – zasady prowadzenia prac modernizacyjnych i konserwacyjno-remontowych

Liczne warsztaty w tym module, m.in.:

 • Jak prowadzić audyt bezpieczeństwa maszyn lub procesów
 • Proces oceny ryzyka do określenia cech środków ochronnych
 • Raport z audytu

Moduł 13. Efektywna komunikacja w firmie

 • Rola i znaczenie komunikacji w pracy zawodowej
 • Czym jest komunikacja?
 • Elementy procesu komunikacji
 • Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Komunikacja w miejscu pracy
 • Feedback
 • Rozmowa z pracownikiem
 • Status a efektywność komunikacji

Wykłady gościnne

W ramach AZT uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w wykładach gościnnych uznanych ekspertów w zakresie Zarządzania Technicznego. 

 

Program może ulec niewielkim zmianom w wyniku dostosowania go do oczekiwań uczestników zajęć. Zapewniamy jednak, że wszystkie główne zagadnienia zostaną poruszone i będą przedmiotem licznych prac warsztatowych.